Спеціалізація курсів

Агeнт з митного оформлeння

Відповідно до частини 1 статті 418 Митного кодeксу України, агeнт з митного оформлeння - цe фізична особа - рeзидeнт, що пeрeбуває в трудових відносинах з митним брокeром і бeзпосeрeдньо виконує дії, пов’язані з прeд’явлeння митним органам товарів, транспортних засобів та докумeнтів, нeобхідних для здійснeння їх митного контролю та митного оформлeння. Агeнт з митного оформлeння на підставі ч.2 ст.418 МК України має право виконувати свої функції з прeд’явлення органу доходів і зборів товарів, транспортних засобів комeрційного призначeння, а також докумeнтів, потрібних для їх митного контролю та митного оформлeння, у будь-якому органі доходів і зборів України. Функції агeнта з митного оформлeння: Оформляє митні декларації різних типів на перевeзeння вантажів в міжнародних сполучeннях; Перевіряє правильність заповнeння і комплeктність перeвізних та супроводжувальних документів; Нараховує митні платежі та збори, кeруючись тарифними посібниками та нормативно-правовими актами державного митного органу; Вводить в автоматизовану систeму управління інформацію установлeного обсягу або перeдає її працівникам митниці; Вeдe оперативний облік товаросупровідної документації; Виконує роботу з внeсeння зміні доповнeнь у тарифний посібник, правила пeревeзeнь вантажу та інші докумeнти, що регламeнтують його роботу; Видає вантажовідправникам та вантажоодержувачам довідки і опeративну інформацію з питань застосування тарифів і митного оформлення пeрeвізних та супровідних документів; Вeдe оперативний облік грошових надходжень і складає звіти за встановленою формою про готівкові та бeзготівкові надходження Вживає заходів до недопущeння нeправильного стягнeння митних нарахувань і зборів; Приймає вантажовідправників, вантажоодержувачів, розглядає їх скарги, заяви і пропозиції; Вживає заходів щодо нерозголошення відомостeй, які складають комeрційну таємницю підприємства.

Декларант

Згідно ч 8 ст.4 МКУ Декларант - особа, яка самостійно здійснює дeкларування або від імені якої здійснюється декларування; Декларантами мають право виступати: при переміщенні товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України або при зміні митного режиму щодо товарів на підставі зовнішньоекономічного договору, укладеного резидентом, - резидент, яким або від імені якого укладено цей договір; в інших випадках - особа, яка відповідно до законодавства України має право вчиняти щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення юридично значущі дії від свого імені. Декларантами можуть бути тільки резиденти, крім випадків переміщення через митний кордон України: громадянами - особистих речей, транспортних засобів особистого користування та інших товарів для особистих, сімейних чи інших потреб, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності; особами, які мають пільги згідно із статтями 383 - 386, 388, 389, 391, 392 МКУ, - товарів, у зв'язку із ввезенням яких на митну територію України та вивезенням їх за межі цієї території такі пільги надаються; представництвами іноземних фірм - товарів, що не підлягають відчуженню та призначені для службового користування цих представництв при декларуванні у митні режими тимчасового ввезення, реекспорту, транзиту, а також імпорту щодо товарів, ввезених для власних потреб таких представництв; іноземними перевізниками - товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються територією України прохідним транзитом; інших випадків, коли відповідно до законодавства України нерезидент має право розпоряджатися товарами на митній території України. Підприємства можуть бути декларантами, за умови перебування їх на обліку в органах доходів і зборів України. Громадяни можуть бути декларантами після досягнення ними 16-річного віку. Декларант може здійснювати декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення самостійно або уповноважувати інших осіб на здійснення декларування від свого імені. Декларування товарів, що належать громадянам, може здійснюватися цими громадянами або іншими громадянами, уповноваженими на це власниками зазначених товарів нотаріально посвідченими дорученнями. Функції декларанта: здійснювати декларування товарів і транспортних засобів відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством; на вимогу митного органу пред’явити товари і транспортні засоби для митного контролю і митного оформлення; надати митному органу передбачені законодавством документи і відомості, необхідні для виконання митних процедур; сплачувати податки і збори; за необхідності оскаржити рішення митного органу щодо визначення митної вартості оцінюваних товарів до митного органу вищого рівня або до суду. 

Менеджер ЗЕД

Відповідно до ДК 003:2010 «Класифікатор професій» менеджер ЗЕД розробляє стратегічні цілі зовнішньоекономічної діяльності підприємства. На основі комплексного вивчення і аналізу зовнішніх ринків, співвідношення попиту і пропозиції розробляє поточні і перспективні плани розвитку підприємства. Визначає оптимальну стратегію зовнішньоекономічної діяльності підприємства з урахуванням прийнятого рівня ризику. Функції менеджера ЗЕД: Менеджер ЗЕД повинен знати: чинне законодавство та нормативні акти, що регламентують зовнішньоекономічну діяльність України, Митний кодекс України, зарубіжне митне законодавство; процедури одержання ліцензій у випадках, передбачених чинним законодавством; особливості декларування і своєчасного митного оформлення експортно-імпортних вантажів підприємства; постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали із зовнішньоекономічної діяльності; особливості валютного регулювання в зовнішньоекономічній діяльності, загальний порядок ввезення і вивезення валютних цінностей, порядок здійснення платежів в іноземній валюті, компетенцію різних органів у сфері валютної політики і валютного контролю; порядок складання установчих документів, створення, реєстрування і функціонування підприємств різних форм власності; форми стимулювання експорту; правила оформлення матеріалів для укладання договорів та угод з постачальниками та споживачами; види зовнішньоторговельних операцій, структуру і зміст зовнішньоторговельних контрактів; види договорів; види договорів зовнішньоторговельної організації з посередниками (вітчизняними та іноземними); форми міжнародної торгівлі; транспортне обслуговування зовнішньоекономічних зв’язків, конвенцій і угоди про міжнародні перевезення; систему експортного контролю; організацію зовнішньоторговельної діяльності фірм; стандарти і технічні умови на продукцію підприємства; 

Курси митних брокерів у Львові

У зв’язку із активними євроінтеграційними процесами в Україні та збільшенні обсягів експортно-імпортних операцій виникає необхідність у підготовці кваліфікованих фахівців у сфері ЗЕД. На даний час існує декілька способів здійснення декларування товарів, в залежності від особливостей об’єктів, мети цілей та поставлених завдань. Основні з них: I спосіб – скористатися послугами митних брокерів в особі агентів з митного оформлення. В даному випадку підприємство оплачує послуги надані митним брокером щодо декларування товарів та супровід в процесі митного оформлення партії товарів або «одноразової» поставки і аж до завершення процедур оформлення та здійснення митних формальностей. Іншими словами митні брокери (підприємство, юридична особа) здійснює посередницькі послуги з декларування товарів різноманітних підприємств, при цьому як правило оплачується кожна окрема операція з декларування, консультації та супроводу. II спосіб – самостійно здійснити декларування товарів. В цьому випадку саме підприємство може виступати декларантом, за умови його перебування на обліку в органах Державної фіскальної служби. При цьому на підприємстві обов’язки декларанта покладаються на уповноважених працівників, наприклад менеджера ЗЕД або іншу особу, яка володіє достатнім рівнем знань та вмінь у сфері ЗЕД. За таких умов підприємство суттєво зменшує втрати пов’язані з декларуванням та митним оформленням своїх товарів, оскільки посередницькі послуги митних брокерів є суттєво дорожчими. Декларантами також можуть виступати звичайні громадяни України, які досягли 16-річного віку. Декларування товарів, що належать громадянам, може здійснюватися цими громадянами або іншими громадянами, уповноваженими на це власниками зазначених товарів нотаріально посвідченими дорученнями. Отже, незалежно від способу, процедури та схеми декларування важливим є наявність достатніх знань та вмінь у осіб, які безпосередньо будуть його здійснювати. Адже в сучасних конкурентних умовах важливим показником авторитетності та надійності підприємства є здатність вчасно виконувати взяті на себе зобов’язання. Надіємось що висококваліфіковані фахівці навчально-консультаційного центру «EXPERTYUS» зможуть надати Вам якісні, ґрунтовні знання та консультації з ведення зовнішньоекономічної діяльності! Бажаємо успіхів!!!